Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti B.W.A. Slovakia s.r.o., Čapkova 2, 811 04 Bratislava

platné od 1.1.2016

Ďalej uvedené obchodné podmienky (v ďalšom texte len Podmienky) sú podkladom pre všetky transakcie spoločnosti B.W.A. Slovakias.r.o. (v ďalšom texte Predávajúci). Tieto podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv (objednávok), uzatváraných Predávajúcim na predaj jeho výrobkov bez ohľadu na to, či Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba. Kupujúcim sa v ďalšom texte rozumie tiež Odberateľ, alebo Zákazník.

I. Objednávka

Predaj výrobkov sa uskutočňuje na základe objednávok Kupujúceho. Pre ich vyhotovenie, prípadne potvrdenie Predávajúcim platia nasledujúce podmienky:

1.1 Objednávka vyžaduje písomnú formu, pričom za písomnú formu sa považuje aj objednávka faxom, alebo mailom,

1.2 objednávky zasiela Kupujúci na adresu: B.W.A. Slovakia, Čapkova 2, 811 04 Bratislava, alebo mailom na domjedomov@gmail.com, prípadne splnomocnenej osobe,

1.3 po obdržaní objednávky vystaví Predávajúci Kupujúcemu zálohovú faktúru vo výške 50% z ceny objednávky s DPH. Kupujúci akceptuje aj vyššiu zálohu, pokiaľ sa tak s Predávajúcim predom dohodne,

1.4 do 30 dní po obdržaní zálohovej platby je tovar pripravený na expedíciu, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

1.5 tovar bude expedovaný po obrdržaní doplatku do plnej výšky hodnoty tovaru a to hotovostne alebo bezhotovostne na bankový účet Predávajúceho.

1.6 v prípade nemožnosti splnenia termínu alebo v prípade nejasnosti údajov v objednávke sa pracovníci Predávajúceho s Kupujúcim skontaktujú, a to najneskôr do 5 dní po obdržaní doplatku,

1.7 ceny, dodacie podmienky a platobné podmienky sú záväzné len v tom prípade, ak sú písomne potvrdené kompetentným pracovníkom spoločnosti B.W.A. Slovakia s.r.o.,

1.8 v prípade stornovania objednávky zo strany Kupujúceho po uhradení zálohovej platby bude vrátená zálohová platba znížená o stornovací poplatok vo výške 15% z hodnoty objednávky. Sumu sa zaväzuje Predávajúci vrátiť do 14 kalendárnych dní od obdržania stornovanej objednávky.

1.9 v prípade stornovania objednávky zo strany Kupujúceho pred uhradením zálohovej platby sa kupujúci zaväzuje uhradiť stornovací poplatok vo výške 5% z hodnoty objednávky. Sumu sa zaväzuje kupujúci zaplatiť do 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry za stornovanú objednávku.

II. Predmet dodávok

2.1 Sortiment tovaru dodávaného spoločnosťou B.W.A. Slovakia s.r.o., ktorý je uvádzaný v prospektoch, na webovej prezentácii a iných podkladoch spoločnosti B.W.A. Slovakia s.r.o.

III. Ceny

3.1 Ceny sú určené cenníkom spoločnosti B.W.A. Slovakia s.r.o., platným ku dňu podpisu objednávky,

3.2 garancia ceny u vystavenej predfaktúry je 1 mesiac, u uhradenej predfaktúry 3 mesiace.

IV. Platobné podmienky

4.1 Spoločnosť B.W.A. Slovakia s.r.o. vyžaduje zaplatenie zálohy na dodávaný tovar vo výške stanovenej zálohovou faktúrou (predfaktúra),

4.2 po obdržaní objednávky vystaví Predávajúci na objednaný tovar zálohovú faktúru (predfaktúru),

4.3 objednávky, ktorých platby nebudú do 5 dní od dátumu vystavenia zálohovej faktúry (predfaktúry) prevedené na účet Predávajúceho budú stornované, resp. Kupujúci bude kontaktovaný zástupcom spoločnosti B.W.A. Slovakia s.r.o. (bod neplatí, ak sa platba uskutoční podľa bodu 4.4.4.),

4.4 spôsob platby:

4.4.1 prevodným príkazom – na účet uvedený na predfaktúre,

4.4.2 poštovou poukážkou, prípadne bankovou zloženkou – na účet uvedený na predfaktúre,

4.4.3 hotovostne – pri osobnom kontakte, alebo na predajnom mieste spoločnosti B.W.A. Slovakia s.r.o.,

4.4.4 iné – v prípade dlhodobej a stabilnej spolupráce s Kupujúcim (tento bod rieši konkrétna predmetná Kúpna zmluva / objednávka),

4.5 za potvrdenie platby sa považuje prijatie platby na účet Predávajúceho,

4.6 po splnení podmienok uvedených v bode 4.4. obdrží Kupujúci od Predávajúceho avízo s dátumom možného odberu.

V. Dodacie podmienky

Dodávka je splnená:

5.1 V prípade vlastného odvozu tovaru Kupujúcim – naložením na prepravný prostriedok Kupujúceho alebo odovzdaním prepravcovi, ktorého si určí Kupujúci,

5.2 v prípade požiadavky na cestnú prepravu, naložením na prepravný prostriedok a odovzdanie prepravcovi,

5.3 v ostatných prípadoch odovzdaním tovaru Kupujúcemu.

VI. Prechod vlastníctva a riziká

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru v okamihu pripísania celkovej hodnoty objednaného tovaru na účet predávajúceho,

6.2 ak je Kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, za ktorý riadne zaplatil, Predávajúci urobí primerané opatrenia na uchovanie tovaru. V prípade, že doba uskladnenia tovaru bude viac ako 2 dní, Predávajúci bude požadovať od Kupujúceho primerané náklady za skladovanie a to vo výške 0,05 % z hodnoty uskladneného tovaru za každý započatý kalendárny deň uskladnenia, po uplynutí tejto doby, ak nie je dohodnuté inak v predmetnej platnej kúpnej zmluve.

B.W.A.-Slovakia

 

 

Comments are closed